مستربچ افزودنی

ضد لغزندگی

ضد لغزندگی

عموماً پلیمرها دارای ضرایب اصطکاک متوسطی هستند و مقادیر آن به حدی بالا نیست که بتواند مانع از لغزش آن‌ها شود. لغزنده نبودن ویژگی مهمی برای تولیدکنندگان فیلم‌های مورد استفاده…

Read more

شفاف کننده

شفاف کننده

یکی از خواصی که در کاربرد محصولات پلیمری اهمیت دارد، شفافیت آن‌هاست. شفافیت بستگی به طول و کیفیت مسیر نور در قطعه دارد؛ بنابراین ماهیت پلیمر مورد استفاده، ضخامت قطعه،…

Read more