به هم چسبیدن فیلم شرینک به سطوح خارجی محصول داخل بسته بندی از جمله مشکلات عمده صنایع تولیدی به شمار می آید. هنگام بسته بندی و شرینک کردن کیسه های مواد پتروشیمی، کاشی های سرامیکی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و …، بعضا فیلم شرینک به محصول داخل خود مثلا کیسه پتروشیمی، کارتن و یا مقوای بسته بندی جوش می خورد، بطوریکه باز کردن آن منجر به پاره شدن و یا آسیب دیدن محصول داخل بسته بندی می شود. با استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

مزایای استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی

جلوگیری از جوش خوردن و چسبیدگی فیلم شرینک به محصول داخلی
بهبود کیفیت و ظاهر محصول
صرفه جویی در مصرف هزینه و زمان
تسهیل در استفاده از بسته بندی محصول نهایی
کاوش پلیمر البرز:
مستربچ ضد جوش خوردگی این شرکت جهت استفاده در تولید انواع فیلم های پلی اتیلنی تحت کدهای KPA-E450 عرضه می‌شود. از این محصول می‌توان در کلیه فرآیندهای تولید فیلم های بسته بندی استفاده کرد. همچنین گریدهای تخصصی‌تر این کامپاند نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.به هم چسبیدن فیلم شرینک به سطوح خارجی محصول داخل بسته بندی از جمله مشکلات عمده صنایع تولیدی به شمار می آید. هنگام بسته بندی و شرینک کردن کیسه های مواد پتروشیمی، کاشی های سرامیکی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و …، بعضا فیلم شرینک به محصول داخل خود مثلا کیسه پتروشیمی، کارتن و یا مقوای بسته بندی جوش می خورد، بطوریکه باز کردن آن منجر به پاره شدن و یا آسیب دیدن محصول داخل بسته بندی می شود. با استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

مزایای استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی

جلوگیری از جوش خوردن و چسبیدگی فیلم شرینک به محصول داخلی
بهبود کیفیت و ظاهر محصول
صرفه جویی در مصرف هزینه و زمان
تسهیل در استفاده از بسته بندی محصول نهایی
کاوش پلیمر البرز:
مستربچ ضد جوش خوردگی این شرکت جهت استفاده در تولید انواع فیلم های پلی اتیلنی تحت کدهای KPA-E450 عرضه می‌شود. از این محصول می‌توان در کلیه فرآیندهای تولید فیلم های بسته بندی استفاده کرد. همچنین گریدهای تخصصی‌تر این کامپاند نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.به هم چسبیدن فیلم شرینک به سطوح خارجی محصول داخل بسته بندی از جمله مشکلات عمده صنایع تولیدی به شمار می آید. هنگام بسته بندی و شرینک کردن کیسه های مواد پتروشیمی، کاشی های سرامیکی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و …، بعضا فیلم شرینک به محصول داخل خود مثلا کیسه پتروشیمی، کارتن و یا مقوای بسته بندی جوش می خورد، بطوریکه باز کردن آن منجر به پاره شدن و یا آسیب دیدن محصول داخل بسته بندی می شود. با استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

مزایای استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی

جلوگیری از جوش خوردن و چسبیدگی فیلم شرینک به محصول داخلی
بهبود کیفیت و ظاهر محصول
صرفه جویی در مصرف هزینه و زمان
تسهیل در استفاده از بسته بندی محصول نهایی
کاوش پلیمر البرز:
مستربچ ضد جوش خوردگی این شرکت جهت استفاده در تولید انواع فیلم های پلی اتیلنی تحت کدهای KPA-E450 عرضه می‌شود. از این محصول می‌توان در کلیه فرآیندهای تولید فیلم های بسته بندی استفاده کرد. همچنین گریدهای تخصصی‌تر این کامپاند نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.به هم چسبیدن فیلم شرینک به سطوح خارجی محصول داخل بسته بندی از جمله مشکلات عمده صنایع تولیدی به شمار می آید. هنگام بسته بندی و شرینک کردن کیسه های مواد پتروشیمی، کاشی های سرامیکی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و …، بعضا فیلم شرینک به محصول داخل خود مثلا کیسه پتروشیمی، کارتن و یا مقوای بسته بندی جوش می خورد، بطوریکه باز کردن آن منجر به پاره شدن و یا آسیب دیدن محصول داخل بسته بندی می شود. با استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

مزایای استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی

جلوگیری از جوش خوردن و چسبیدگی فیلم شرینک به محصول داخلی
بهبود کیفیت و ظاهر محصول
صرفه جویی در مصرف هزینه و زمان
تسهیل در استفاده از بسته بندی محصول نهایی
کاوش پلیمر البرز:
مستربچ ضد جوش خوردگی این شرکت جهت استفاده در تولید انواع فیلم های پلی اتیلنی تحت کدهای KPA-E450 عرضه می‌شود. از این محصول می‌توان در کلیه فرآیندهای تولید فیلم های بسته بندی استفاده کرد. همچنین گریدهای تخصصی‌تر این کامپاند نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.به هم چسبیدن فیلم شرینک به سطوح خارجی محصول داخل بسته بندی از جمله مشکلات عمده صنایع تولیدی به شمار می آید. هنگام بسته بندی و شرینک کردن کیسه های مواد پتروشیمی، کاشی های سرامیکی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و …، بعضا فیلم شرینک به محصول داخل خود مثلا کیسه پتروشیمی، کارتن و یا مقوای بسته بندی جوش می خورد، بطوریکه باز کردن آن منجر به پاره شدن و یا آسیب دیدن محصول داخل بسته بندی می شود. با استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

مزایای استفاده از مستربچ ضد جوش خوردگی

جلوگیری از جوش خوردن و چسبیدگی فیلم شرینک به محصول داخلی
بهبود کیفیت و ظاهر محصول
صرفه جویی در مصرف هزینه و زمان
تسهیل در استفاده از بسته بندی محصول نهایی
کاوش پلیمر البرز:
مستربچ ضد جوش خوردگی این شرکت جهت استفاده در تولید انواع فیلم های پلی اتیلنی تحت کدهای KPA-E450 عرضه می‌شود. از این محصول می‌توان در کلیه فرآیندهای تولید فیلم های بسته بندی استفاده کرد. همچنین گریدهای تخصصی‌تر این کامپاند نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.

دیدگاه خود را بنویسید